Gift Grab

Santa Klaus ierodas J?su pils?t?, lai izdal?tu Jaungada d?vanas! Cik daudz d?vanu Jums izdosies no?ert? Sp?l?jiet Gift Gra...