Pahelika: Revelations

Pie reizes no Piedz?vojumu kategorijas sp??u izstr?d?t?ji, ?iet, darbojas pret sp?lma?iem. Vi?u sp?les ir pilns ar probl?...