Robbie: Unforgettable Adventures

OS: Windows 98/2000/ XP/Me/NT/Vista
Memory: 64 MB
DirectX: 8
CPU: P3 800
Video: 32 MB

Izpildiet Robbie vi?a piedz?vojumiem, apmekl?jiet da?das plan?tas un pal?dz?t vi?am sav?kt pietiekami daudz miner?lvielu atkal laime l?dz Planet Robbix.